Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.SecretProject.pl

1
Postanowienia wstępne


Sklep internetowy Secret Project, dostępny pod adresem internetowym www.secretproject.pl, prowadzony jest przez CAPRI, ul. Grochowa 2, 71-741 Szczecin, NIP: 8512543630 email: secretprojectpl@gmail.com .Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 


2
Definicje


1) Materiały – zawarte na stronie internetowej Sklepu, m.in. nazwy, opisy, zdjęcia, ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów. 
2) Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego odnośnie przyjęcia do realizacji jego zamówienia, określającą rodzaj towaru, cenę, koszty usługi transportowej, dodatkowe koszty zamówienia. 
4) Promocja – oferta promocyjna obowiązująca tylko w Sklepie internetowym. 
5) Sprzedawca – osoba fizyczna albo prawna dokonująca sprzedaży dóbr materialnych lub usług, poprzez oferowanie ich Klientowi. 
6) Towar – każdy produkt opisany i oznaczony ceną sprzedaży na stronie internetowej Sklepu. 
7) Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
8) Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług. 
9) Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż towaru na rzecz Klienta. 
10) Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu. 
11) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą. 
12) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
13) Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu.


3
Informacje ogólne


Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.secretproject.pl, umożliwiający dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu prowadzony jest przez firmę CAPRI, ul. Grochowa 2, 71-741 Szczecin, NIP: 8512543630.
Sklep internetowy Secret Project prowadzi sprzedaż towarów przeznaczonych dla osób pełnoletnich za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.secretproject.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. 
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
5.Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym z Towarów jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki. 
Produkty dostępne na stronie sklepu za kwotę – 0 zł, są produktami niedostępnymi i zakup ich nie wiąże się z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży(faktura).
Promocje i rabaty nie łączą się.
Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.


4
Kontakt ze Sklepem


Kontakt ze sklepem odbywa się za pomocą formularza w zakładce Kontakt na stronie internetowej lub pod adresem e-mail: secretprojectpl@gmail.com. 
 

5
Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) 
c. włączona obsługa plików cookies


6
Warunki korzystania ze Sklepu


Klient będący osobą fizyczna może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, to znaczy będąc osobą pełnoletnią. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
Podawane przez Nabywcę dane nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.
Wykorzystywanie nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz Materiałów w celach komercyjnych jest zabronione za wyjątkiem ustalonych sytuacji i/lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich.


7
Zakładanie Konta w Sklepie


Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i nazwisko, adres, adres mailowy, telefon kontaktowy.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: secretprojectpl@gmail.com. 


8
Składanie i realizacja zamówień


Zamówienia w Sklepie internetowym w trybie online można składać 24 godziny/ 7 dni w tygodniu/ 365 dni w roku.
Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy przejrzenie towarów przed ich zakupem, przeliczenie ich wartości oraz kosztów dostawy. W trakcie wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie i/lub usuwanie Towarów z jego zawartości.
Po ostatecznym wyborze Towarów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może składać się z części służących do określenia:
a. adresu dostawy
b. sposobu dostawy 
c. sposobu dokonania płatności za Towar. 
Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego złożoną Sprzedawcy. Otrzymane przez Sprzedawcę zamówienie podlega weryfikacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.
Klient może anulować zamówienie w każdej chwili.
Realizacja zamówienia następuje:
a. przy Zamówieniach płatnych e-przelewem oraz kartą płatniczą - zlecenie wysyłki następuje w ciągu 1 dnia roboczego.
przy Zamówieniach płatnych przelewem – zlecenie wysyłki następuje w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowaniu wpłaty na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.
W okresie przedświątecznym i świątecznym szacowany czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od sklepu.


9
Płatności i koszty usługi transportowej


Płatności za zakupione w Sklepie przez Klienta Towary (obejmujące cenę produktu wraz z kosztami dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych w Sklepie.
Ceny Towarów są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
Koszty usługi transportowej podane są oddzielnie, w zakładce Koszty wysyłki.
Koszty dostawy pokrywane są przez Klienta. Klienta posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona na Sklep, wyboru przewoźnika w tym przypadku dokonuje Sklep.
Użytkownik dokonuje zakupu Towaru według cen i wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość opłaty za usługę transportową dostawy Towarów do Klienta zależna jest od przewoźnika wybranego przez Klienta oraz wybranej przez niego metody płatności.


10
Dostawa i odbiór TowaruDostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, bądź paczkomatu InPost. 
Wysyłka następuje najszybciej jak to możliwe (w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu wpłaty), co jest zależne od dostępności danego asortymentu na dzień złożenia zamówienia. W sytuacji wystąpienia dłuższej zwłoki Sklep powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji i uzgodni dalsze postępowanie (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
W przypadku zamówień składających się z kilku Towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu Zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności Towaru, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. W takiej sytuacji może nastąpić zamiana towaru lub zwrot gotówki przelewem w okresie do dwóch tygodni.
Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.


11
Oferta i gwarancja


Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.
Szczegółowy spis Towarów wraz z cenami jednostkowymi znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
Dowodem zakupu w Sklepie jest faktura przesyłana Klientowi wraz z zakupionym Towarem.


12
Reklamacje i zwrot


Zwroty zakupionych towarów przyjmowane są wyłącznie w sytuacji, gdy produkt jest nierozpakowany i nienaruszony. Zwrotu można dokonać w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail:secretprojectpl@gmail.com. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
Reklamację towaru należy zgłosić niezwłocznie po zauważeniu wady fizycznej produktu. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e mail:secretprojectpl@gmail.com. 
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
b. okoliczności uzasadniające reklamację, 
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, 
d. dowód zakupu Towaru u Sprzedawcy. 
O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
W przypadku uwzględnienia reklamacji Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Klienta otrzyma zwrot uiszczonej należności.


13
Dane osobowe w Sklepie internetowym


Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku każdego zamówienia, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta hurtowniom obsługującym wysyłkę prezentowanego towaru.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
c. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


14
Postanowienia końcowe


Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tych firm.
Dane podawane przez Klienta w czasie rejestracji i składnia zamówienia są poufne oraz wykorzystywane przez firmę CAPRI wyłącznie w celu obsługi i realizacji transakcji dokonywanych w sklepie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 2021-07-25